راهنمای نویسندگان

«راهنمای نویسندگان فصلنامه آماد و فناوری دفاعی»

الف. راهنمای تهیه و تدوین مقاله

(1) مقاله باید تحقیقی و حاصل‌ کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد و به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد. فصلنامه از مقاله‌های استخراج‌شده از رسالة دکترا، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل در صورتی‌ که مشتمل بر اصول و روش تحقیق در حوزة مربوط به آن باشد، استقبال می‌کند.

(2) مقالة ارسال شده نباید در گذشته در هیچ نشریة داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. گروه دبیران انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از فصلنامه نرسیده است، مقاله خود را به نشریة دیگری جهت چاپ ارسال نفرمایند.

(3) ساختار مقاله باید دارای بخش‌های زیر باشد:
(الف) صفحة عنوان: در صفحة عنوان باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، درجة علمی، محل خدمت، نشانی دقیق، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی و تاریخ ارسال درج شود.
(ب) چکیده: شامل خلاصه‌ای از نتایج تجربی یا نظری حاصل کار پژوهشی نویسنده است. محتوای این بخش نباید از دویست کلمه تجاوز نماید. از بحث‌های کلی و مقدماتی در چکیده پرهیز شود. در صورتی که در این بخش از نماد یا کلمه‌های اختصاری لاتین استفاده می‌شود، باید در متن مقاله معرفی گردد. از ارجاع به منابع در بخش چکیده نیز پرهیز شود. چکیدة مقاله با قلم لوتوس 10، طی یک یا دو بند نوشته شود.
(ج) واژگان کلیدی: حداکثر پنج واژة کلیدی مرتبط با مقاله به‌ترتیب حروف الفبا، به‌گونه‌ای که با کاما از هم جدا شده باشند، آورده شود.
(د) کلیات: باید شامل موارد زیر ‌باشد:
    طرح مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پرسش تحقیق، فرضیة تحقیق، پیشینه و ادبیات موضوع (در این بخش باید تعاریف علمی، آخرین نظریه‌ها و مباحث علمی مرتبط با موضوع مقاله، دیدگاه‌های صاحبنظران برجسته و پیشینة تحقیق ‌ارائه گردد)، روش تحقیق (که باید شامل روش تحقیق، زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه‌های مورد بررسی، معرفی جامعة آماری و روش نمونه‌گیری و ملاک‌های ورود و خروج به موضوع مورد بحث، نحوة گردآوری اطلاعات، ابزار اندازه‌گیری و آزمون‌های آماری مربوط ‌باشد)، اهداف تحقیق، سازماندهی تحقیق.
 (ه) یافته‌ها: نتایج دقیق و یافته‌های مهم با رعایت اصول علمی و با استفاده از جدول‌ها و نمودارهای لازم ارائة گردند.
(و) نتیجه‌گیری و پیشنهادها: شامل آثار و اهمیت یافته‌های پژوهش و یافته‌های پژوهش‌های مشابه دیگر با تأکید بر مغایرت‌ها و دلایل آن، توضیح قابلیت تعمیم‌پذیری و کاربرد علمی یافته‌ها و ارائة رهنمودهای لازم برای ادامة پژوهش در ارتباط با موضوع، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای احتمالی ‌باشد.

(4)  مقاله‌ها دست‌کم در 15 و حداکثر در 25 صفحه تهیه شوند و درصورت امکان به صورت صفحه‌آرایی شده به شکل مقاله‌های فصلنامه و در قطع نشریه، ماشین‌نویسی و ارائه گردند.
(5) روش استاندارد در مأخذنویسی فصلنامه (APA) است. در نگارش ارجاع‌های مربوط به منابع در داخل متن، نام مؤلف، سال انتشار و شمارة صفحه یا صفحه‌های مـورد اســتفاده به این شـــکل (Ayoob, 2007: 23-24) نگاشته شود. اگر متن مورد استفاده بیش از یک نویسنده داشته باشد، منبع‌نویسی آن به این صورت باشد(Buzan, et.al, 2005: 45) و یا (رضائیان و همکاران، 1384: 47-45).

(6) ترتیب شناسه‌های کتاب‌شناختی در صفحة‌ فهرست در مورد مقاله، کتاب، گزارش و دیگر مراجع به شکل زیر باشد:
(الف)کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده، (سال انتشار)، عنوان کتاب، (نام مترجم)، محل نشر، ناشر.
نمونة فارسی تألیفی:
کاظمی، علی‌اصغر (1369)، نقش قدرت در جامعه و روابط بین‌الملل، تهران، نشر قومس.
نمونة فارسی ترجمه‌ای:
بیلیس، جان (1382)، استراتژی در جهان معاصر، ترجمة کابک خبیری، تهران، مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
نمونة لاتین:
Buzan, Barry, (2004), The United States and the Great Powers, London, Polity.
(ب) مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده، (ماه یا فصل و سال انتشار)، عنوان مقاله، عنوان نشریه، شماره.
نمونة فارسی:
نقیب‌زاده، احمد (پاییز 1387)، مسائل و تدابیر امنیتی در فرانسه، فصلنامة راهبرد دفاعی، سال ششم، شمارة 22.
نمونة لاتین:
Gat, Azar (July/August 2007), “The Return of Authoritarian Great Powers”, Foreign Policy, Vol. 86, No. 4.
(ج) منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، (تاریخ انتشار)، عنوان مطلب، نام تارنما و یا صفحة اینترنتی.
نمونة انگلیسی:
Swaine, Michel D. and Ashley J. Tellis (2000), Interpreting China’s Grand Strategy, Past, Present, and Future, available at http://www.rand.org/ pubs/monograph_reports/MR1121/mr1121.chap. 4.
نمونة فارسی:
اژدر، حسین (6/10/86)، ماهیت جنگ نامتقارن، قابل دسترسی در:
http://bashgah.net/modules.php
(د) پایان‌نامه‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ دفاع)، عنوان پایان‌نامه، نام شهر دانشگاه، نام دانشکده.
نمونه:
بای، مسعود، (1384)، اقتدارگرایی در دورة پهلوی دوم، تهران، دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی.

توجه:نویسنده/نویسندگان محترم حتما در مقاله ارسالی به مقالات قبلی فصلنامه آماد و فناوری دفاعی مراجعه و استناد گردد.

(7) شکل‌ها و نمودارهای مقاله باید اصل بوده و دارای کیفیت مطلوب باشد. فایل اصلی شکل‌ها باید تحت (Word-Excel) ارائه گردد. اندازة قلم‌ها به‌ویژه در مورد منحنی‌ها به‌گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند. عنوان نمودارها و شکل‌ها با لوتوس سیاه 10 در زیر آنها و عنوان جدول‌ها با لوتوس سیاه 10 در بالای آنها درج گردد.
(8) در نگارش متن، معادل اسامی افراد و یا اصطلاح‌های ویژه، در پاورقی همان صفحه آورده شود.
(9) اولویت در ارزیابی و چاپ مطالب با مقاله‌هایی است که محور اصلی آنها امور و شرایط دفاعی ج.ا. ایران بوده و ضمن داشتن ماهیتی کاربردی، به ارائة راهبرد نیز پرداخته باشند.
(10) مقاله‌ها باید با نرم‎افزار Word 2010 و با قلم لوتوس فونت 13 حروف‌چینی شده و  از طریق سامانه فصلنامه ارسال شود.
(11) مطالب فرستاده شده بازگردانده نمی‌شوند.

 

ب. راهنمای ثبت‌نام و ارسال مقاله در سامانه فصلنامه

همچنین نویسندگان جهت ثبت نام در سامانه و همچنین ورود به آن و ارسال مقاله از فایل‌های راهنمای زیر استفاده نمایند.

دریافت فایل راهنمای ثبت نام در سامانه

دریافت فایل راهنمای ورود به سامانه و ارسال مقاله

ج. فرم تعارض منافع (conflict of interest)

بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

دریافت فرم تعارض منافع

 د. فرم تعهد نویسندگان (copyright)

 بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعهد تائید مالکیت معنوی اثر و عدم طبقه بندی محتوا  را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

فرم تعهد تائید مالکیت معنوی اثر و عدم طبقه بندی محتوا 

 ه. سامانه مشابه یاب سمیم نور

بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فایل pdf مشابهت یابی مقاله را از سامانه سمیم نور دریافت کرده سپس از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

سامانه مشابهت یابی مقالات سمیم نور

و.قالب فصلنامه آماد و فناوری دفاعی

 توجه: نویسندگان قبل از ارسال مقاله، فایل قالب فصلنامه را دریافت و مقاله خود را مطابق با آن اصلاح نموده و سپس ارسال نمایند. همچنین تعداد کلمات مقالات بایستی بیش از 8000 کلمه نباشد. مقالاتی که این دو نکته را رعایت نکنند در فرایند ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

دریافت فایل قالب فصلنامه آماد و فناوری دفاعی 

 ر. الزام درج عنوان حامی مقاله

توجه: نویسنده/ نویسندگان محترم برابر ضوابط شیوه‌نامه نشریات علمی کشور موظف می‌باشند چنانچه مقاله دارای حامی می‌باشد، در انتهای صفحه اول مقاله نسبت به ذکر نام حامی اقدام لازم به‌عمل آورند

خط مشی بایگانی:

مقالات منتشر شده در وب سایت مجله بایگانی شده اند و همچنین در چندین پایگاه داده داخلی و بین المللی در سراسر جهان برای افزایش میزان مطالعه و حفظ دیجیتالی طولانی مدت نمایه گردیده اند.

همچنین،نویسندگان مقالات اجازه دارند، یک نسخه از مقاله منتشر شده خویش را در یک مخزن دیگر به انتخاب خود بایگانی نماید. ازجمله سایت همین نشریه.

این بایگانی ها شامل موارد زیر است:

  • Google scholar
  • ISCوغیره....

ز. شایان ذکر اینکه: انتشار مقالات در این نشریه، بدون دریافت هرگونه هزینه از نویسنده یا نویسندگان انجام می پذیرد.