اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکترمحمد مهدی نژاد نوری

مهندسی برق-الکترونیک عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و معاون علمی تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح

mahdinjdisc.ac


ایشان دارای مرتبه علمی استادی و عضوهیئت علمی دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و همچنین معاون علمی تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح می باشند.

مدیر مسئول

دکترحنیف کازرونی

مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده آماد، فناوری دفاعی و پدافند غیر عامل

hanif.kazeroonigmail.com
021-27352298


ایشان دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی و از پژوهشگران برتر و دارای جوایز متعدد از جشنواره های علمی و مدیر پژوهشکده آماد، فناوری و عرصه های نوپدید می باشند. 

مدیر اجرایی

مهندس علی غلامی

مهندسی مکانیک-مهندسی صنایع تکنولوژی پژوهشگر و مدیر نشریات پژوهشکده آماد،فناوری دفاعی و پدافندغیرعامل دانشگاه دفاع ملی

eng.aligholamisndu.ac.ir
021-27352298


ایشان از پژوهشگران برتر وزارت دفاع و معاون تحقیقات صنایع صاایران و مدیرصنعت دفاع الکترونیک صاایران(صادفا) در وزارت دفاع بوده اند.

اعضای هیات تحریریه

دکترسید محمدعلی ابراهیم زاده موسوی

بیوتکنولوژی و صنایع غذایی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

mousaviut.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی استاد تمامی و از اساتید دانشگاه تهران می باشند.

دکتر محمد مهدی نژاد نوری

مهندسی برق و الکترونیک عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و معاون علمی تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح

mahdinjdisc.ac

دکترابراهیم محمودزاده

مدیریت استراتژیک عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

maheb20mut.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی استاد تمامی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران بوده و سوابق مدیر عاملی صاایران وزارت دفاع و معاونت آماد ستاد کل نیروهای مسلح را نیز دارند.

دکترمرتضی کریمی کردآبادی

جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی اقلیمی عضو هیئت علمی و مدیر گروه جغرافیای دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mkarimi35yahoo.com


ایشان دارای مرتبه علمی دانشیاری و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) می باشند.

دکترمجتبی سعادتی

میکروبیولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) و رییس دفتر هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

saadati1_myahoo.com


ایشان دارای مرتبه علمی استاد تمامی در دانشگاه جامع امام حسین(ع) و رییس دفتر هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشند.

دکترحمید حیدر

مهندسی برق-مخابرات میدان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hheidaraut.ac.ir


ایشان دارای رتبه علمی دانشیاری و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر می باشند.

دکتر محمدرضا حسینی

حقوق بین الملل- امور سایبرالکترونیک عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

hosseinisndu.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی دانشیاری و از اساتید دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشند.

دکتر کاظم سام دلیری

جامعه شناسی- امور مرتبط به تهدیدات سایبری دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

kazemsndu.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی دانشیاری و از اساتید دانشگاه و رییس دانشکده امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشند.

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکترسیدجوادامینی

مدیریت راهبردی عضو هیئت علمی و رییس پژوهشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

aminisndu.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی دانشیاری و عضو هیئت علمی و رییس پژوهشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی می باشند.

دکتررضا مظفری نیا

مهندسی مواد عضو هیئت علمی و ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر

r.mozafariniaaut.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی استاد تمامی و رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر می باشند.

دکترسید ضیاءالدین قاضی زاده فرد

مدیریت(سیستم ها) عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

zia.ghazizadehgmail.com


ایشان دارای رتبه علمی دانشیاری و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) می باشند.

دکترعباس علی پور

جغرافیای سیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

a.alipourchmail.com


ایشان سردبیر قبلی نشریه و دارای مرتبه علمی دانشیاری می باشند.

دکتر لطفعلی بختیاری

مدیریت راهبردی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

a.bakhti51yahoo.com


ایشان دارای مرتبه علمی استاد تمامی در گروه مدیریت راهبردی دانشگاه امین می باشند.

دبیر تخصصی

دکتر محمد علی شیخ الاسلام

سیاست گذاری علم و فناوری پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی

sheikholislamaut.ac.ir
021-27353360