اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکترمحمد مهدی نژاد نوری

مهندسی برق-الکترونیک عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و معاون علمی تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح

mahdinjdisc.ac


ایشان دارای مرتبه علمی استادی و عضوهیئت علمی دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و همچنین معاون علمی تحقیقات و فناوری ستاد کل نیروهای مسلح می باشند.