اعضای هیات تحریریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکترحمید حیدر

مهندسی برق-مخابرات میدان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hheidaraut.ac.ir


ایشان دارای رتبه علمی دانشیاری و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر می باشند.