اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکترسید محمدعلی ابراهیم زاده موسوی

بیوتکنولوژی و صنایع غذایی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

mousaviut.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی استاد تمامی و از اساتید دانشگاه تهران می باشند.