اعضای هیات تحریریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکترسید ضیاءالدین قاضی زاده فرد

مدیریت(سیستم ها) عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

zia.ghazizadehgmail.com


ایشان دارای رتبه علمی دانشیاری و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) می باشند.