اعضای هیات تحریریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتررضا مظفری نیا

مهندسی مواد عضو هیئت علمی و ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر

r.mozafariniaaut.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی استاد تمامی و رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر می باشند.