اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکترمرتضی کریمی کردآبادی

جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی اقلیمی عضو هیئت علمی و مدیر گروه جغرافیای دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mkarimi35yahoo.com


ایشان دارای مرتبه علمی دانشیاری و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) می باشند.