اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکترمجتبی سعادتی

میکروبیولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) و رییس دفتر هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

msaadatiihu.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی استاد تمامی در دانشگاه جامع امام حسین(ع) و رییس دفتر هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشند.