اعضای هیات تحریریه

مدیر اجرایی

مهندس علی غلامی

مهندسی مکانیک-مهندسی صنایع تکنولوژی پژوهشگر و مدیر نشریات پژوهشکده آماد،فناوری دفاعی و پدافندغیرعامل دانشگاه دفاع ملی

eng.aligholamisndu.ac.ir
021-27352298


ایشان از پژوهشگران برتر وزارت دفاع و معاون تحقیقات صنایع صاایران و مدیرصنعت دفاع الکترونیک صاایران(صادفا) در وزارت دفاع بوده اند.