اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکترابراهیم محمودزاده

مدیریت استراتژیک عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

maheb20mut.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی استاد تمامی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران بوده و سوابق مدیر عاملی صاایران وزارت دفاع و معاونت آماد ستاد کل نیروهای مسلح را نیز دارند.