اعضای هیات تحریریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکترعباس علی پور

جغرافیای سیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

a.alipourchmail.com


ایشان سردبیر قبلی نشریه و دارای مرتبه علمی دانشیاری می باشند.