اعضای هیات تحریریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکترسیدجوادامینی

مدیریت راهبردی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

aminisndu.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی دانشیاری و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی می باشند.