اعضای هیات تحریریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر لطفعلی بختیاری

مدیریت راهبردی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

a.bakhti51yahoo.com


ایشان دارای مرتبه علمی استاد تمامی در گروه مدیریت راهبردی دانشگاه امین می باشند.