اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا حسینی

حقوق بین الملل- امور سایبرالکترونیک عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

hosseinisndu.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی دانشیاری و از اساتید دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشند.