اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر کاظم سام دلیری

جامعه شناسی- امور مرتبط به تهدیدات سایبری دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

kazemsndu.ac.ir


ایشان دارای مرتبه علمی دانشیاری و از اساتید دانشگاه و رییس دانشکده امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشند.