سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

با توجه به شرایط و قوانین انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، اشتراک این فصلنامه بایستی بصورت درخواست کتبی در قالب نامه رسمی از سازمان مربوطه با دانشگاه صورت پذیرد.