دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مهر 1400، صفحه 11-148 
نقش اصول پدافند غیرعامل در دفاع قابلیت محور و توانمندساز

صفحه 125-148

سیدمرتضی طباطبایی؛ محمدحسین صنیعی؛ علی علی زاده