دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 17، خرداد 1402، صفحه 11-158 
نوآوری در فناوری نظامی، با تأکید بر تسلیحات لیزری آمریکا

صفحه 55-84

مهدی ذوالفقاری؛ صادق زینالی؛ امیر علی ذوالفقاری