دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 18، آبان 1402، صفحه 11-180