دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 20، اسفند 1402 
بررسی الزامات زنجیره تامین دفاعی تاب‌آور با تاکید برفناوری‌های نوظهور صنعت 4

صفحه 11-40

علی پارسا؛ سید حسین خادم؛ حمید رضا رضایی؛ ابراهیم محمودزاده