دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 8، اسفند 1399، صفحه 11-185 
الگوی بهینه نظام گمرکی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

صفحه 11-54

الیاس نادران؛ علی رضا مقدسی؛ کاظم سام دلیری؛ مجتبی نادری